33/46
Nach Franziska U., 1987
, 69,5 × 44 cm
UHL7801