10/46
Carolabrücke im Bau, 1969
, 31 × 42,5 cm
UHL7537