31 / 55
Carl Lohse: Junge, Um 1919/20 chalk, 46 × 38 cm
LOH6859