26 / 34
Gerda Lepke: Himmel, 1987 , 51 × 45 cm
LEP7725