42 / 54
Giuseppe Santomaso: ohne Titel, 37/300, 1963 , 52 × 38 cm
SAN3247