49 / 54
Max Uhlig: Frauenkopf nach K., 1989 , 80 × 60 cm
UHL2267