29 / 29
Hans Christoph: Ohne Titel. XA/74, Um 1980 , 25,6 × 35 cm
CHC7743