10/12
Ohne Titel. Blatt 3, 1974
, 35 × 49,5 cm
GLH7917