25/28
Ohne Titel. XA/74, Um 1980
, 25,6 × 35 cm
CHC7743